Rotterdamse haven boekt record in eerste half jaar 2019

Regio - De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2018. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette door met 4,8 procent (in tonnen, +6,4 procent in TEU) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018, eveneens een nieuw overslagrecord. De groei was vooral een gevolg van hogere import- en transshipment volumes.

De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren goed in het eerste halfjaar van 2019. De ontvangen zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen namen licht toe resulterend in een omzetgroei van 4,0 procent naar 357,8 miljoen euro. Het natte bulk segment droeg het sterkst bij aan deze groei.
Mede omdat de operationele lasten minder stegen dan de opbrengsten verbeterde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen met 7,0% naar 134,8 miljoen euro.

CEO Allard Castelein: "Het gaat goed met de overslag in de haven, met name in het strategisch belangrijke marktsegment containers. De financiële resultaten van het Havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren in de haven, in fysieke infrastructuur én in digitale oplossingen voor handel en logistiek".

Op het terrein van de energietransitie zijn in de Rotterdamse haven in het voorbije halfjaar wederom belangrijke stappen vooruit gezet. Zo toont het bedrijfsleven veel interesse om deel te nemen aan het Porthos project voor opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Onlangs nog werd een haalbaarheidsstudie over H-Vision gepresenteerd. H-Vision is het op grote schaal produceren en toepassen in industriële processen van CO2-neutraal geproduceerde waterstof, ook wel blauwe waterstof genoemd. Daardoor kan de uitstoot van CO2 nog vóór 2030 met twee tot vier megaton omlaag.

Het eind juni verschenen kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord bevat kansen en bedreigingen. CEO Allard Castelein: "De voorgestelde clusterbenadering, de focus op infrastructuur en op waterstof bieden juist kansen voor de industrie in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam werkt deze graag op korte termijn samen met het Rijk uit. Echter, we vinden het van groot belang dat de invoering van een CO2-heffing gelijk op gaat met het realiseren van noodzakelijke fysieke infrastructuur opdat bedrijven mogelijkheden geboden krijgen om hun CO2-footprint te kunnen verlagen. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland."

Meer berichten