Gemeente Albrandswaard krijgt de begroting net sluitend.
Gemeente Albrandswaard krijgt de begroting net sluitend.

Begroting Albrandswaard net sluitend

De gemeenteraad heeft maandag 11 november unaniem de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente waarin de plannen en geraamde kosten voor het aankomende jaar staan.

Albrandswaard – Wethouder financiën Marco Goedknegt: ,,Ik ben blij dat alle raadsleden achter de begroting staan. Het is dit jaar weliswaar een sluitende begroting, maar het was wel krap. In de toekomst zal het ook moeilijk worden om de begroting sluitend te houden doordat er minder geld vanuit het Rijk de kant van de gemeenten op komt." Het grootste deel van de inkomsten, ruim zestig procent, komt bij het Rijk vandaan. De rest komt uit lokale heffingen en overige inkomsten, zoals rente, leges en pacht. Een daling van de rijksinkomsten is dus al snel merkbaar.

Uitgaven
De grootste uitgaven van Albrandswaard zijn voor de uitvoering van de toenemende wettelijke taken. Daarnaast investeert het college in woningbouw, zorg en groen. Deze thema's zijn opgesteld aan de hand van de Agenda van de Samenleving. Voorbeelden van de uitvoering van de kerntaken zijn gratis reizen voor minima van zestig jaar en ouder, de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon en betaalbare woningbouw voor met name ouderen en jongeren. Ook is er oog voor duurzaamheid en de op handen zijnde energietransitie; deze zullen in de toekomst om steeds meer aandacht en middelen vragen.

Antes en Kijvelanden
Naast de thema's woningbouw, zorg en groen, zijn er speerpunten geformuleerd op het gebied van veiligheid, openbare ruimte, sport en welzijn. Denk hierbij aan het investeren in de handhaving door boa's of het te smeden Akkoord van Albrandswaard, waarbij (sport)verenigingen en maatschappelijke en culturele organisaties samen nadenken over de toekomst van Albrandswaard. Bijzondere aandacht is er voor wat de aanwezigheid van Antes en TBS-kliniek De Kijvelanden betekenen voor Albrandswaard. Het college en de gemeenteraad zijn vorig jaar gestart met de Agenda van de Samenleving. Vanuit de kernwaarden benaderbaar, betrouwbaar, betrokken en met oog voor de menselijke maat, zoekt het college inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen op.

Voldoende middelen
Ook kunnen inwoners laagdrempelig in contact treden met het college. Woningbouw, groen en zorg komen in deze gesprekken duidelijk naar voren als dé onderwerpen waar de gemeente zich voor moet inzetten. Wethouder Goedknegt: ,,De combinatie van achterblijvende uitkeringen van het rijk, stijgende kosten voor de gemeente, de lokale belastingen in de hand houden en toch een sluitende Programmabegroting 2020 presenteren is een forse opgave geweest. Wij zullen daarom blijven aandringen bij het rijk voor voldoende middelen in het gemeentefonds om inwoners ook op de langere termijn een mooi, veilig, groen en zorgzaam Albrandswaard te bieden."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden